Kalendarz gospodarczy

Czas
Waluta
Kraj
Wpływ
Wydarzenia
Okres
Obecnie
Prognoza
Poprzednio
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen hurtowych m/m
Sierpień
 
-
-0.3%
01:00
EUR
Niemcy
Indeks cen hurtowych r/r
Sierpień
 
-
-0.1%
03:00
NOK
Norwegia
Decyzja ws. stopy procentowej
19.09.2019
 
1.50%
1.25%
03:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący
Lipiec
 
-
18.4 mld EUR
03:00
EUR
strefa euro
Rachunek bieżący SA
Lipiec
 
-
23.1 mld EUR
03:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna bez paliwa m/m
Sierpień
 
-0.2%
0.2%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Sprzedaż detaliczna bez paliwa r/r
Sierpień
 
2.6%
2.9%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen detalicznych m/m
Sierpień
 
-0.2%
0.2%
03:30
GBP
Wielka Brytania
Indeks cen detalicznych r/r
Sierpień
 
2.9%
3.3%
06:00
GBP
Wielka Brytania
Decyzja Banku Anglii ws. stóp procentowych
19.09.2019
 
0.75%
0.75%
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Rachunek bieżący
II kw.
 
-127.3 mld USD
-130.4 mld USD
07:30
USD
Stany Zjednoczone
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Tydzień do 12.09.2019
 
210 000
204 000
18:30
JPY
Japonia
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
Sierpień
 
0.5%
0.6%
01:00
Indeks cen hurtowych m/m
NiemcyEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.3%
Indeks cen handlu w sprzedaży hurtowej mierzy – w reprezentatywnej skali – rozwój cen dóbr sprzedawanych przez hurtowników w Niemczech w zakresie, w którym taka sprzedaż określona jest jako hurtowa, takie jak kontrakty zawierane ze sprzedawcami, przetwórcami i innymi kupcami hurtowymi. Indeks łączy cenę rozwoju dóbr produkowanych w kraju i dla tych importowanych. Wyłączone są sprzedaże od producentów bezpośrednio do handlowców detalicznych lub konsumentów. Wartość odniesienia całego indeksu jest całością obrotów hurtu w roku bazowym, bez sprzedaży detalicznej i innej sprzedaży nie należącej do handlu hurtowego oraz bez wartości eksportowych. W tej sposób obroty pomiędzy biznesami hurtowymi są również pokrywane przez statystyki ceny. Ok. 1 030 raportujących jednostek (zwykle biznesy hurtowe) pytanych jest o ceny sprzedaży łącznie 406 wybranych rodzajów dóbr. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
01:00
Indeks cen hurtowych r/r
NiemcyEUR
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
-0.1%
Indeks cen handlu w sprzedaży hurtowej mierzy – w reprezentatywnej skali – rozwój cen dóbr sprzedawanych przez hurtowników w Niemczech w zakresie, w którym taka sprzedaż określona jest jako hurtowa, takie jak kontrakty zawierane ze sprzedawcami, przetwórcami i innymi kupcami hurtowymi. Indeks łączy cenę rozwoju dóbr produkowanych w kraju i dla tych importowanych. Wyłączone są sprzedaże od producentów bezpośrednio do handlowców detalicznych lub konsumentów. Wartość odniesienia całego indeksu jest całością obrotów hurtu w roku bazowym, bez sprzedaży detalicznej i innej sprzedaży nie należącej do handlu hurtowego oraz bez wartości eksportowych. W tej sposób obroty pomiędzy biznesami hurtowymi są również pokrywane przez statystyki ceny. Ok. 1 030 raportujących jednostek (zwykle biznesy hurtowe) pytanych jest o ceny sprzedaży łącznie 406 wybranych rodzajów dóbr. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.
03:00
Decyzja ws. stopy procentowej
NorwegiaNOK
Okres
19.09.2019
Obecnie
 
Prognoza
1.50%
Poprzednio
1.25%
Norges Bank jest norweskim bankiem centralnym. Norges bank ma obowiązki wykonawcze i doradcze w zakresie polityki monetarnej i jest odpowiedzialny za promowanie solidnego i wydajnego systemu płac i rynków finansowych. Celem operacyjnym polityki monetarnej jest aby roczna inflacja cen towarów i usług konsumenckich była bliska 2.5 procenta w danym okresie. Polityka monetarna uczestniczy także w stabilizacji wyników produkcji i zatrudnienia. Najważniejszym instrumentem monetarnym Norges Bank jest kluczowy poziom polityki, który jest główną stopą odsetek na depozyty banków w Norges Bank. Kluczowy poziom wpływa na krótkoterminowe stopy rynku pieniężniego. Kluczowy poziom i oczekiwania dotyczące przyszłego rozwoju w kluczowym poziomie są decydujące dla stóp depozytów oraz stóp pożyczek i dla rentowności obligacji. Rada Nadzorcza Norges Bank ustawia główny poziom. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Króla Rady i składa się z prezesa, zastępcy prezesa i pięciu zewnętrznych członków. Funkcje Rady Nadzorczej jako jednolitej grupy i członków są odpowiedzialne za decyzje banku. Na bazie analizy i dyskusji Rada Nadzorcza ocenia konsekwencje dla przyszłego rozwoju stopy odsetkowej i adaptuje strategię polityki monetarnej włącznie z alternatywnymi strategiami. Decyzja adaptacji strategii polityki monetarnej wykonywana jest tego samego dnia, w którym publikowany jest raport.
03:00
Rachunek bieżący
strefa euroEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
18.4 mld EUR
Rachunek bieżący jest sumą bilansu handlowego (eksport minus import dóbr i usług), współczynników dochodu netto (takich jak odsetki i dywidendy) i transferów płatniczych netto (takich jak pomoc zagraniczna). Rachunek bieżący jest jednym z trzech podrzędnych bilansu płatniczego wraz z rachunkiem kapitałowym i rachunkiem finansowym. Bilans płatniczy jest statystycznym raportem, który systematycznie sumuje, przez konkretny okres, transakcje ekonomiczne w gospodarce zresztą świata. Dane wyrażone są w milionach Euro.
03:00
Rachunek bieżący SA
strefa euroEUR
Okres
Lipiec
Obecnie
 
Prognoza
-
Poprzednio
23.1 mld EUR
Dla wskaźników krótkookresowych, cykle są odpowiednie dla trendów gospodarczych, które zgodnie z definicją mają okresy dłuższe niż rok i zwykle wpływ na nie mają znaczne wahania (trend, wahania gospodarcze, wahania sezonowe, wahania kalendarzowe, pozostałe i nieregularne wahania). W konsekwencji analiza faz cyklu biznesowego jest dosyć trudna. Aby poprawić dokładność analiz trendu gospodarki, popularne jest zastosowanie technik matematycznego filtrowania, aby usunąć takie wahania z serii czasowych.
03:30
Sprzedaż detaliczna bez paliwa m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-0.2%
Poprzednio
0.2%
03:30
Sprzedaż detaliczna bez paliwa r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
2.6%
Poprzednio
2.9%
03:30
Indeks cen detalicznych m/m
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
-0.2%
Poprzednio
0.2%
Indeks Cen Detalicznych (RPI) jest najbardziej znanym miernikiem inflacji Wielkiej Brytanii do celów krajowych. Jest zwykle używany w prywatnych umowach w celu podwyższenia opłat na utrzymanie i wynajem mieszkań. Mierzy średnią zmianę z miesiąca na miesiąc w cenach dóbr i usług kupowanych przez większość gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Wzór na podstawie którego bazuje się indeks jest w każdym roku zmieniany, głównie poprzez użycie informacji z badań dot. wydatków na żywność. Indeks jest ustalany poprzez użycie dużej i reprezentatywnej selekcji ok. 650 osobnych dóbr i usług, dla których zmiany cen są regularnie mierzone w ok. 150 147 strefach całej Wielkiej Brytanii. Używa się ok. 120 000 osobnych kwot aby stworzyć indeks, który publikuje się każdego miesiąca.
03:30
Indeks cen detalicznych r/r
Wielka BrytaniaGBP
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
2.9%
Poprzednio
3.3%
Indeks Cen Detalicznych (RPI) jest najbardziej znanym miernikiem inflacji Wielkiej Brytanii do celów krajowych. Jest zwykle używany w prywatnych umowach w celu podwyższenia opłat na utrzymanie i wynajem mieszkań. Mierzy średnią zmianę z miesiąca na miesiąc w cenach dóbr i usług kupowanych przez większość gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Wzór na podstawie którego bazuje się indeks jest w każdym roku zmieniany, głównie poprzez użycie informacji z badań dot. wydatków na żywność. Indeks jest ustalany poprzez użycie dużej i reprezentatywnej selekcji ok. 650 osobnych dóbr i usług, dla których zmiany cen są regularnie mierzone w ok. 150 147 strefach całej Wielkiej Brytanii. Używa się ok. 120,000 osobnych kwot aby stworzyć indeks, który publikuje się każdego miesiąca.
06:00
Decyzja Banku Anglii ws. stóp procentowych
Wielka BrytaniaGBP
Okres
19.09.2019
Obecnie
 
Prognoza
0.75%
Poprzednio
0.75%
Decyzje na temat stopy procentowej ogłaszane są o 12.00 (GMT) zaraz po czwartkowym spotkaniu. Bank stara się współgrać z docelową inflacją ustalając odpowiednie stopy procentowe. O poziomie stóp procentowych decyduje specjalny komitet – Komitet Polityki Monetarnej (MPC). MPC składa się z 9 członków – 5 z Banku Anglii i 4 członków z zewnątrz zaakceptowanych przez Kanclerza. Komitet obraduje pod przewodnictwem Gubernatora Banku Anglii. Decyzje Komitetu Polityki Monetarnej podejmowane są na zasadzie jedna osoba – jeden głos, przy czym Gubernator ma głos decydujący jeżeli nie ma większości. Celem polityki monetarnej Banku jest dostarczenie stabilności cen – niskiej inflacji – i dodatkowo, wsparcie ustalonych przez Rząd celów, także tych odnośnie wzrostu i zatrudnienia. Stabilność cen definiowana jest przez Rząd jako inflacja do 2%. Stopy procentowe zmieniałyby się cały czas i o duże kwoty, powodując niepotrzebną niepewność i gwałtowne zmiany w ekonomii.
07:30
Rachunek bieżący
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
II kw.
Obecnie
 
Prognoza
-127.3 mld USD
Poprzednio
-130.4 mld USD
Amerykańskie rachunki transakcji międzynarodowych są kwartalną sumą transakcji pomiędzy rezydentami amerykańskimi i zagranicznymi zorganizowanymi w trzy szerokie kategorie. Trzy kategorie to rachunek bieżący, rachunek kapitałowy i rachunek finansowy. Rachunek bieżący zawiera importy i eksporty dóbr, usług, dochód i bieżące transfery. Rachunek kapitałowy zawiera przede wszystkim umorzenie długów i transfer dóbr i aktywów finansowych przez migrantów, jako że wjeżdżają oni i opuszczają Stany Zjednoczone. Rachunek finansowy zawiera transakcje dla inwestycji bezpośrednich, portfel inwestycyjny i inne inwestycje oraz aktywa rezerwowe. Pokrycie jest kompletne dla wszystkich osób fizycznych, biznesów i jednostek gospodarczych jak również dla głównych surowców i usług. Transakcje międzynarodowe na dobrach wyceniane są w cenach rynkowych na moment, w którym przekraczają granicę geograficzną (jako zmiana we własności), a wszystkie pozostałe transakcje wyceniane są na moment, w którym zmienia się własność. Transakcje na usługach są uznawane w momencie kiedy usługa zostaje wykonana Wpływy z dochodów inwestycyjnych i płatności są zwykle uznawane zgodnie z ustawą memoriałową z domiarem uznawanym w rachunku finansowym gdy jest to konieczne. Bezpośrednie inwestycje kapitałowe i dochód wyceniane są na podstawie bieżącego kosztu (kosztu wymiany).
07:30
Wstępne roszczenia bezrobotnych
Stany ZjednoczoneUSD
Okres
Tydzień do 12.09.2019
Obecnie
 
Prognoza
210 000
Poprzednio
204 000
Wstępne Roszczenia Bezrobotnych to raport wydawany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych w zakresie cotygodniowym. „Wstępne roszczenie” oznacza jakąkolwiek informację o wypełnieniu przez bezrobotnego prośby mającej na celu uzyskania prawa do i kwalifikacji do odszkodowania lub powtórzenia lub kolejnego okresu w związku z bezrobociem z rokiem na zasiłku lub okresem kwalifikacji. Raport ten wykazuje jak dużo roszczeń zostało zarejestrowanych w poprzednim tygodniu. Jest to dobrą oceną amerykańskiego rynku pracy.
18:30
CPI z wyłączeniem cen żywności r/r
JaponiaJPY
Okres
Sierpień
Obecnie
 
Prognoza
0.5%
Poprzednio
0.6%
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) wyliczany jest aby zmierzyć średnie ruchy cen dóbr i usług kupowanych przez gospodarstwa domowe na terenie całego kraju. Odzwierciedla zmiany w koszcie zakupu dóbr i usług w stałym „koszyku rynkowym”, ale nie jest stworzony do mierzenia zmian w koszcie życia przypisanym do zmian rodzaju, jakości i ilości dóbr i usług kupowanych przez konsumentów, wydatki inne niż wydatki na życie (np. podatki bezpośrednie, dodatki z ubezpieczenia socjalnego, zakupy dot. bezpieczeństwa, zakupy ziemi i domów) nie są zawarte w zakresie CPI. Dane indeksu publikowane są dla poprzedniego miesiąca dla całego kraju i wstępne dane dla terenu Ku i Tokio. W tym wydaniu wartość świeżej żywności jest wyłączona z indeksu. Jest to zmiana procentowa w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.