Technické podmínky

Podmínky použití

Tyto podmínky použití („smlouva“) platí pro: (i) webové stránky, (ii) služby, (iii) obsah, (iv) dohody a (v) obchodovací platformu (souhrnně označované jako „smluvní služby“), které poskytujeme na svých webových stránkách www.trading212.com. Obsah a informace, které jsou součástí těchto smluvních služeb, poskytujeme my a naši nezávislí dodavatelé (souhrnně označovaní jako „poskytovatelé informací“). Tyto smluvní služby dáváme k dispozici podle níže uvedených obchodních podmínek.

Smlouva

Využíváním smluvních služeb vyjadřujete svůj souhlas se závazností podmínek této smlouvy. Pokud nesouhlasíte, nejsme vám ochotni poskytovat přístup ke smluvním službám a musíte okamžitě přerušit využívání těchto smluvních služeb.

Využívání smluvních služeb

Tyto smluvní služby jsou určeny k osobnímu, tedy nekomerčnímu využívání.

Využíváním výše uvedených smluvních služeb, které poskytujeme, stvrzujete svůj souhlas s tím, že:

  1. Je zakázáno používat, ukládat, reprodukovat, zobrazovat, upravovat, prodávat, zveřejňovat nebo šířit tyto smluvní služby bez předchozího písemného povolení z naší strany.
  2. Vyhrazujeme si všechna práva k zákonem chráněnému duševnímu i průmyslovému vlastnictví (včetně patentů, ochranných známek, autorských práv, průmyslových vzorů, praktických znalostí, obchodních tajemství, obchodních názvů, log, provedení, symbolů, sloganů a jiných reklamních materiálů ve všech podobách s registrací nebo bez ní) souvisejícím s těmito smluvními službami.
  3. Tyto služby nesmíte použít k žádným nezákonným nebo neschváleným účelům.
  4. Využívání těchto smluvních služeb vyžaduje odborné znalosti a úsudek a po celou dobu je budete využívat pouze na svůj vlastní účet a na své osobní riziko.
  5. Vůči nám nesete odpovědnost za každé prohlášení a skutek nebo opomenutí, k nimž dojde při porušení této smlouvy během přihlášení pod vaším osobním identifikátorem (neboli „uživatelským jménem“) a heslem. Nesete zodpovědnost za ochranu a zajištění svého uživatelského jména a hesla před neoprávněným použitím a prozrazením.
  6. Skutečnost, že poskytujeme tyto smluvní služby, nepředstavuje ani doporučení provést nějakou konkrétní transakci ani ujištění, že nějaký produkt uvedený na webových stránkách je pro uživatele vhodný nebo vyhovující. Mnohé z produktů uvedených v rámci těchto smluvních služeb představují významná rizika a uživatel by neměl vstupovat do žádných transakcí, pokud úplně nechápe všechna taková rizika a samostatně se nerozhodl, že jsou takové transakce pro něj vhodné.

Obchodování s CDF s kryptoměnou

Budeme mít právo zavést nové nástroje pro obchodování s kryptoměnami na Trading platformě a pozastavit a/nebo odstranit z obchodní platformy jakékoliv nástroje pro kryptoměny dle našeho vlastního uvážení.

Kryptoměny se obchodují 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, přičemž plánovaná odstávka je každou sobotu v době od 6:00 do 8:00 (GMT). Délka plánované odstávky se může lišit podle okolností.

Duševní vlastnictví

Využití libovolných předmětů duševního vlastnictví třetích stran v rámci obsahu našich webových stránek se nebude vykládat takovým způsobem, jako by třetí strana, která je vlastníkem těchto předmětů duševního vlastnictví, byla jakýmkoli způsobem přidružena k naší společnosti nebo naší podnikatelské činnosti.

Apple, logo Apple, iPod, iPad, iPod touch a iTunes jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. iPhone je ochranná známka společnosti Apple Inc. App Store je servisní známka společnosti Apple Inc.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc.

Ochranná známka BlackBerry® je majetkem společnosti Research In Motion Limited a je zaregistrována v USA a dalších zemích celého světa.

Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích.

Oznámení

Oznámení jsme oprávněni zasílat na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Pokud dojde ke změně vaší e-mailové adresy, odpovídáte za zajištění toho, abychom o takové změně byli informováni. Jakékoli oznámení, které vám zašleme na vaši e-mailovou adresu, se bude považovat za doručené v okamžiku odeslání.

Zrušení odběru oznámení na e-mail

Pokud již z adresy www.trading212.com nechcete dostávat e-mailová oznámení, můžete se od odběru těchto oznámení snadno odhlásit pomocí těchto 3 jednoduchých kroků:

  1. Když z adresy www.trading212.com dostanete na e-mail oznámení, klikněte v dolní části této e-mailové zprávy na odkaz „nastavení oznámení“.
  2. Přihlaste se ke svému účtu.
  3. Jednoduše zaškrtněte oznámení, která chcete dostávat. (Pokud již nechcete dostávat žádná oznámení, zrušte zaškrtnutí u všech položek).

Případně se můžete z odběru přímo určitého typu oznámení odhlásit jednoduše kliknutím na odkaz „odhlásit se od odběru tohoto typu oznámení“ a pak kliknutím na tlačítko „Odhlásit“.

Vklady a výběry

Máte zaručeno právo kdykoliv vybrat libovolnou část volných prostředků na svém obchodovacím účtu. „Volné prostředky“ znamenají peněžní částku, která není vázaná jako zástava a je k dispozici pro otevření pozice. Vypočítávají se následovně:

Volné prostředky = majetek − marže (kde „marže“ znamená tu část prostředků klienta, která je z naší strany vázána jako zástava na jednotlivé otevřené pozice. Informace o aktuálních mírách marží jsou k dispozici na webu www.trading212.com a dále v Tabulce podmínek a provizí, které se také nachází na tomto webu.)

K tomu musíte po přihlášení na webových stránkách odeslat žádost o výběr.

Upozorňujeme, že zpracování žádosti může trvat až 2 (dva) pracovní dny.

K ověření oprávněnosti žádosti o výběr můžeme požádat o další informace nebo podklady. Vyhrazujeme si právo na zamítnutí žádosti v případě podezření na její neoprávněnost. Tímto souhlasíte s tím, že za takových okolností může dojít ke zdržení zpracování žádosti o výběr.

Berete na vědomí a stvrzujete, že výběr jakékoliv části prostředků bude proveden stejným způsobem převodu peněz, jakým byly peníze u nás původně uloženy, a ke stejnému poskytovateli, od kterého byly uloženy.

Vrátíme požadovanou část peněz po odečtení jakýchkoliv poplatků za převod či jiných souvisejících poplatků.

Nejsme povinni žádost ani totožnost jejího odesilatele ověřovat. Neneseme žádnou zodpovědnost za žádné ztráty v důsledku žádosti odeslané třetí stranou, která nemá oprávnění za vás jednat.

Vyloučení a omezení odpovědnosti

Nebudeme žádným způsobem odpovídat za žádné ztráty ani škody, jež vám případně vzniknou na základě používání těchto webových stránek, případně z důvodu naší neschopnosti zajistit jejich provoz. Naše odpovědnost za nedbalost a porušení smlouvy v důsledku naší neschopnosti zajistit provoz těchto stránek či jakékoli jejich části, případně za veškeré potíže s těmito webovými stránkami, je omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem na opětovné poskytnutí těchto stránek či jakékoli jejich části.

Obsah a informace, které jsou součástí našich smluvních služeb, jsou poskytovány námi a s využitím nezávislých dodavatelů (například „poskytovatelů informací“). Naše smluvní služby nejsou určeny k poskytování daňového, právního ani investičního poradenství a nic na našich webových stránkách a obchodovací platformě nesmí být vykládáno jako doporučení k nákupu nebo prodeji žádných finančních nástrojů. Žádným způsobem neponeseme zodpovědnost za žádné ztráty ani škody v důsledku jednání na základě obsahu našich smluvních služeb, například tržní hodnoty (ale bez omezení na tuto), ani za žádné ztráty v důsledku prodeje nebo nákupu jakéhokoliv finančního nástroje, ani za žádné jiné záležitosti.

Omezení vyplývající z místních regulačních opatření

Na webové stránky www.trading212.com je přístup z celého světa. Avšak informace poskytované na těchto webových stránkách nejsou určeny osobám s trvalým pobytem na území Spojených států amerických a nejsou určeny k šíření osobám nebo používání osobami v takových zemích nebo jurisdikcích, kde je takové šíření nebo používání v rozporu s tamějšími zákony nebo předpisy. Za zjištění podmínek místních zákonů a regulačních předpisů, které se na návštěvníky těchto stránek vztahují, a jejich dodržování odpovídají návštěvníci stránek.

Zpětná vazba a reference

Jestliže nám chatovacím formulářem nebo jiným podobným prostředkem pošlete zpětnou vazbu, abyste nás informovali o tom, jak se Vám zamlouvaly naše produkty nebo služby, budeme mít právo použít ji ke zlepšení našich podnikových procesů. Nemáte žádná práva na duševní vlastnictví s ohledem na jakékoli úpravy, dodatky nebo vylepšení na základě této zpětné vazby.

Můžeme zveřejnit jakékoli reference, které nám byly zaslány přes náš chat nebo podobným způsobem. Tímto souhlasíte, že vaši referenci můžeme uveřejnit spolu s vaším jménem a zemí na této stránce a všech dalších, které můžeme čas od času spravovat. Tímto nám dáváte celosvětové, neomezené, neodvolatelné a neomezené právo tuto referenci dle našeho vlastního uvážení používat, reprodukovat, publikovat, distribuovat, zobrazovat, překládat a upravovat (úplnou nebo částečnou) a/nebo ji integrovat do jiných autorských děl jakoukoli formou nebo na jakémkoli médiu.

Změny a úpravy těchto podmínek

Přestože jsme vyvinuli maximální úsilí k zajištění přesnosti informací na těchto stránkách, podléhají tyto informace možnosti změny či úpravy, a to i bez upozornění.

Tyto podmínky jsme oprávněni kdykoli upravit či změnit a vy se zavazujete je v jejich upraveném znění i nadále respektovat jako závazné. Takové změny vám oznámíme zveřejněním upraveného znění podmínek na těchto webových stránkách. Samostatně vás o těchto změnách nebudeme informovat.

Různé

Podle této smlouvy a používáním smluvních služeb stvrzujete souhlas s tím, že si v zájmu zabezpečení, vyhrazujeme právo zaznamenávat telefonní hovory, hovory přes internet (včetně chatu) a jakékoli schůzky mezi vámi a námi.

Vzhledem k velké rozmanitosti zařízení, která využívají operační systém Android, nemůže společnost Trading 212 zaručit, že její aplikace pro Android bude bezproblémově fungovat na každém zařízení.

Jakékoliv nároky uplatňované na základě Klientské smlouvy uzavřené se společností Trading 212 UK Ltd. a těchto podmínek se budou řídit a vykládat podle zákonů Anglie a Walesu a budou podléhat výhradně působnosti soudů Anglie a Walesu.

Jakékoliv nároky uplatňované na základě Klientské smlouvy uzavřené se společností Trading 212 Ltd. a těchto podmínek se budou řídit a vykládat podle zákonů Bulharské republiky a budou výhradně v působnosti bulharských soudů.

Ukončení

V případě, že dle našeho vlastního uvážení dospějeme k závěru, že jste porušili tyto podmínky, jsme oprávněni vaše používání těchto stránek ukončit.

Varování před riziky
Chat s námi